top of page

คอร์สอบรมมีประโยชน์อย่างไร ทำไม HR จึงต้องจัดอบรมให้กับพนักงาน

หลายๆองค์กรในปัจจุบันมีการจัดคอร์สอบรมเกี่ยวกับการทำงานให้กับพนักงานอยู่เป็นประจำ เคยสงสัยไหมว่า ทำไม HR ถึงต้องจัดให้มีการอบรมพนักงาน? การอบรมนั้นมีประโยชน์ต่อพนักงานอย่างไร?


ทำไมจึงต้องจัดให้มีการอบรมพนักงาน

เป็นหน้าที่ของ HR ที่จะต้องจัดหากิจกรรมและวิธีการที่จะพัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และทักษะที่จะสามารถพัฒนาองค์กรได้ในอนาคต

การจัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆที่จำเป็นสำหรับพนักงานในองค์กร หรือพนักงานแต่ละแผนก ก็เพื่อให้พนักงานมีองค์ความรู้ใหม่ และมีการอัปเดตรูปแบบหรือวิธีการทำงานให้ทันสมัยมากขึ้น ทำให้องค์เดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว


หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมพนักงาน

ในส่วนของหลักสูตรที่ใช้อบรมพนักงานนั้น แบบออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน


การอบรมพนักงานภายใน หรือ In-house training

In-house training หรือการฝึกอบรมพนักงานจากภายในองค์กร โดยวิทยากรที่เป็นบุคคลากรในองค์กรด้วยกัน หรือวิทยากรที่มาจากภายนอก ซึ่งการจัดอบรมในรูปแบบนี้ จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานหรือการจัดการภายในองค์กร

การอบรมแบบ In-house training มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • สร้างความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงส่งเสริมการสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์กรด้วยกันเอง

 • ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการและการทำงานภายในองค์กร

 • พัฒนาและส่งเสริมทักษะในการทำงานของบุคคลากร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาองค์กรไปได้พร้อมๆกัน

การอบรมพนักงานจากหน่วยงานภายนอก หรือ Outsourcing hiring

Outsourcing hiring หรือการฝึกอบรมพนักงานจากหน่วยงานภายนอก โดยวิทยากรที่มาจากภายนอก และอาจมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อเนื้อหาที่หลากหลาย และได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะพัฒนาองค์กรได้มากขึ้น

การอบรมแบบ Outsourcing hiring มีวัตถประสงค์ดังนี้

 • พัฒนาศักยะภาพ หรือทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้เพิ่มมากขึ้น

 • พัฒนากระบวนการคิด หรือทัศนคติเกี่ยวกับการทำงานให้เปิดกว้าง เข้าใจ และมีใจในการทำงานมากขึ้น

 • เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงพัฒนาทักษะใหม่ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยและก้าวหน้า

ประโยชน์จากการอบรมพนักงาน

 1. สร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน และสร้างความสามัคคีภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว

 2. บุคคลากรมีทัศนคติที่ดี และพร้อมใช้ความรู้ ความสามารถของตนในการพัฒนาองค์กรได้มากขึ้น

 3. บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ และทักษะนอกเหนือจากเดิมเพื่อใช้งานการทำงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 4. บุคคลากรมีความกระตือรือร้น เกิดความรู้และไอเดียใหม่ในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

 5. มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน มีเป้าหมายเดียวกัน และช่วยกันพลักดันองค์กรให้ก้าวหน้าได้มากขึ้นกว่าเดิมภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comments


bottom of page