top of page

จะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานพึงพอใจในองค์กร มารู้จัก eNPS มาตรวัดความภัคดีกัน

จะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานในองค์กรของคุณพึงพอใจและภัคดีต่อองค์กร มาทำความรู้จักกับ eNPS ตัวชี้วัดความจงรักภัคดีของพนักงานที่มีต่อองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงการและทำความเข้าใจกับพนักงานได้ดีขึ้น


eNPS คืออะไร?

eNPS ย่อมาจาก Employee Net Promoter Score เป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจของพนักงานและความภัคดีต่อผู้จ้าง โดยมีเกณฑ์การวดง่ายๆว่า ในระดับ 0-10 คะแนน คุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำองค์กรต่อเพื่อนหรือผู้ร่วมงานว่าเป็นสถานที่ที่ทำงานที่ดีมากน้อยเพียงใด

eNPS เป็นการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่ววนร่วมและความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้สามารถปรับปรุงจุดบกพร่องได้ทันท่วงที การสำรวจพนักงานเป็นประจำทำให้สามารถแก้ไขปัญหาโดยรวมได้ง่ายขึ้นอีกด้วย


eNPS ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

 1. คำถามง่ายๆเพียง 1 คำถาม ตัวอย่างเช่น "ในระดับที่ 0-10 คุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำองค์กรหรือนายจ้างของคุณให้กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานมากน้อยเพียงใด"

 2. ระดับการให้คะแนน พนักงานจะตอบคำถามนี้โดยใช้ระดับคะแนน 0 ถึง 10 โดยที่ 0 คือ "ไม่น่าเป็นไปได้เลย" และ 10 คือ "มีแนวโน้มสูงมาก"

 3. การจัดกลุ่มคะแนน คำตอบจะถูกแบ่งกลุ่มเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ที่ไม่พึงพอใจ (0-6), ผู้ที่เฉยๆ (7-8), ผู้ที่พึงพอใจ (9-10)

 4. การคำนวณ โดยใช้เปอร์เซ็นต์ของผู้ไม่พอใจลบกับเปอร์เซ็นต์ของผู้ไม่พึงพอใจ คะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง -100 ถึง 100 โดยคะแนนที่เป็น + บ่งชี้ถึงระดับความพึงพอใจและความภัคดีของพนักงานที่สูง และคะแนนที่เป็น - บ่งชี้ถึงระดับความพึงพอใจและความภัคดีของพนักงานที่ต่ำ

 5. การวิเคราะห์ eNPS สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจและความภักดีของพนักงาน เพื่อให้สามารถปรับปรุงจุดบกพร่องได้ทันท่วงที และเพื่อเปรียบเทียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ ในลักษณะธุรกิจเดียวกัน


ทำอย่างไรคะแนน eNPS ถึงจะสูงขึ้น?

 • รับฟังความคิดเห็นและคำติชมของพนักงาน

รับฟังและรวบรวมคำติดชมจากพนักงานอยู่เสมอ หากมีคำร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ควรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ และอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

 • ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเป็นประโยชน์ ให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมและมีกำลังใจในการทำงาน สร้างโอกาสในการทำงานและการเติบโต มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยู่เสมอ และสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

 • ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

หาโปรแกรมและสิทธิประโยชน์ที่สนับสนุนด้านสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน เช่น การจัดการงานที่ยืดหยุ่น ประกันสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพฟรี หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม

ตรวจสอบว่าพนักงานของคุณได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมหรือไม่ หรือได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมหรือเปล่า และดำเนินการเพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร

 • ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างองค์กรและพนักงาน

สื่อสารกับพนักงานอย่างเปิดเผยและโปร่งใส กระตุ้นให้พนักงานแบ่งปันความคิดและแนวคิดในการทำงาน และอัปเดตข้อมูลความคืบหน้าหรือการพัฒนาองค์กรให้พนักงานรับรู้อยู่เสมอ

 • ให้อำนาจแก่พนักงาน

ให้อำนาจในการตัดสินใจ และเป็นเจ้าของในงานของตนเอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับความสำเร็จขององค์กร

 • มีแบบอย่างที่ดี

ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานทั้งด้านพฤติกรรม และค่านิยมที่ดีต่อองค์กร ให้เป็นตัวอย่างในการรับผิดชอบในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

 • ปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ

แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีการปรับปรุง แก้ไขปัญหา และพัฒนาองค์กรอยู่เสมอภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comments


bottom of page