top of page

ทำความเข้าใจไปกับคำว่า การสร้างเป้าหมาย หรือ Goal setting


 

เชื่อว่าทุกๆคน คงมีเป้าหมายในชีวิตกันแล้วเป็นส่วนมาก แต่สำหรับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังมองไม่เห็นภาพกับคำว่าการสร้างเป้าหมายซึ่งวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกและเรียนรู้กับคำว่า การสร้างเป้าหมายหรือ Goal setting นั้นหมายถึงอะไร แนะควรนำไปใช้อย่างไร


เป้าหมาย คืออะไร

 • เป้าหมาย (Goal) คือสิ่งที่เราต้องการและใฝ่ฝันว่าจะต้องไปให้ถึง มาจากความต้องการ ความหวัง จินตนาการ แต่ต้องอยู่ในกรอบที่จะสามารถเป็นไปได้จริง และสามารถบรรลุได้ด้วยกระบวนการจัดการ ซึ่งเป้าหมายไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความสำเร็จ แต่การกระทำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายต่างหาก ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะสำเร็จหรือไม่หลักในการสร้างเป้าหมาย หรือ Goal setting

 • สำหรับการสร้างเป้าหมาย หรือ Goal setting นั้นจะมีการนำหลักการ SMART มาใช้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีหลักทั้งหมดดังนี้ ซึ่งคำว่า SMART มาจาก S = Specific (จำเพาะเจาะจง) M = Measurable (สามารถวัดผลได้) A = Achievable (สามารถทำได้โดยไม่ยากเย็นเกินไป) R = Relevant (เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับเราหรือทีมงาน) T = Time-bound (มีกำหนดเวลาที่สามารถทำได้แน่ชัด)


การกำหนดเป้าหมายแบบจำเพาะเจาะจง (Specific) สามารถทำได้โดยการหาคำตอบให้กับคำถาม เช่น

 • เราต้องการทำอะไรให้สำเร็จ

 • ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญกับเรา

 • ใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง

 • สิ่งนี้จะเกิดขึ้นที่ไหน

การกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ (Measurable) สามารถทำได้โดยตั้งคำถาม เช่น

 • เป้าหมายนี้จะต้องใช้ทรัพยากรเท่าใด

 • ผู้เกี่ยวข้องมีจำนวนมากน้อยเพียงใด

 • เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราได้บรรลุเป้าหมายนี้แล้ว


การกำหนดเป้าหมายที่ไม่ยากเกินไปนัก (Achievable) สามารถทำได้โดยตั้งคำถาม เช่น

 • เราจะทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายนี้

 • เป้าหมายนี้มีข้อจำกัด หรืออุปสรรคใดบ้าง

 • เราสามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียว หรือด้วยทีมงานเราเองหรือไม่

การกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับเราหรือทีมงาน (Relevant) สามารถทำได้โดยตั้งคำถาม เช่น

 • เป้าหมายนี้มีคุณค่าเพียงพอสำหรับเราหรือไม่

 • เป้าหมายนี้สอดคล้องกับความต้องการอื่นๆ หรือกลยุทธ์ขององค์กรหรือไม่ อย่างไร

 • มีคนที่เหมาะสมกว่าเราในการตั้งเป้าหมายนี้หรือไม่

การกำหนดเป้าหมายที่มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่แน่ชัด (Time-bound) สามารถทำได้โดยตั้งคำถาม เช่น

 • ควรเริ่มทำเมื่อไหร่

 • มีเป้าหมาย หรือสิ่งอื่นๆ ที่ขึ้นกับความสำเร็จของเป้าหมายนี้หรือไม่ อย่างไร

 • หากเป้าหมายนี้ไม่สำเร็จ จะส่งผลกระทบอะไรบ้าง


และนี่ก็คือหลักการของการสร้างเป้าหมาย หรือ Goal setting ที่เรานำมาฝากกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตั้งเป้าเพื่อประสบความสำเร็จไม่มากก็น้อย


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน
Comments


bottom of page