top of page

ทำงานแบบ Teamwork ช่วยสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรของคุณ


 

การทำงานแบบ Teamwork คืออะไร? และทำไมถึงช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร สามารถเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้นอย่างไร? บทความนี้มีคำตอบ


Teamwork คืออะไร?

การทำงานเป็นทีม หรือ Teamwork คือ รูปแบบการทำงานอย่างหนึ่ง ที่ประกอบไปด้วยบุคคลมากกว่า 1 คนขึ้นไปที่มาทำงานด้วยกัน ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยผ่านการประสานงาน วางแผน และลงมือปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

การทำงานเป็นทีมนั้นไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย เพราะต้องอาศัยหน่วยเล็กๆ อย่างตัวผู้ปฏิบติงาน ต้องร่วมมือร่วมใจกันภายในทีม ทั้งต้องอาศัยความเข้าใจ การประณีประนอม และการวางแผนอย่างรอบคอบ


Teamwork สร้างได้อย่างไร?

การสร้าง Teamwork นั้น ควรมีองค์ประกอบและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานเป็นทีมนั้นมีความสมบูรณ์

องค์ประกอบของ Teamwork

  • ผู้นำทีม

  • สมาชิกทีม

  • ระบบการทำงานและแผนงาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อสร้าง Teamwork ให้แข็งแกร่ง

  1. มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน ตั้งเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน เมื่อทีมมองเห็นเป้าหมายร่วมกันจะทำให้การวางแผนและการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  2. รู้จุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถของคนภายในทีม เมื่อเรารู้จักความสารถของคนภายในทีม เราจะสามารถดึงศักยภาพ หรือจัดสรรงานที่เหมาะสมให้กับแต่ละบุคคลได้ เมื่อสมาชิกได้ทำงานที่ตนถนัดและรักที่จะทำงานนั้นๆ ก็จะทำให้งานออกมาดีขึ้นนั่นเอง

  3. สร้างแนวปฏิบัติและวางแผนงานอย่างเป็นระบบ เมื่อวางแผนงานและกำหนดเวลาในการทำงานอย่างชัดเจน ก็จะช่วยให้ทีมสามารถจัดการงานได้ตามเวลาที่วางแผนไว้ ช่วยให้งานเสร็จตามกำหนดการ และมีเวลาพอที่จะแก้ไขหรือพัฒนาได้

  4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนภายในทีม ความสัมพันธ์ของคนภายในทีมถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การทำให้คนในทีมมีความสามัคคีกัน ช่วยให้การทำงานและประสานงานภายในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

  5. สนับสนุน และส่งเสริมกันและกันอยู่เสมอ มีการแลกเปลี่ยนความคิด ไอเดีย และมุมมองต่างๆภายในทีม การยอมรับและคอยสนับสนุนการทำงานกัน จะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จได้เร็ว

  6. เป็นผู้นำที่ดี และเป็นผู้ตามที่พร้อมรับคำสั่ง คนภายในทีมต้องรู้ตำแหน่งและหน้าที่ของตัวเอง และมีความเคารพซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์และการทำงานก็จะเป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้น

การทำงานเป็น Teamwork นั้น สามารถช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ หากองค์กรใดที่สามารถสร้าง Teamwork ให้เกิดขึ้นได้นั้น จะช่วยผลักดันให้องค์กรของคุณมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้อย่างแน่นอนขอบคุณภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟนComments


bottom of page