top of page

องค์กรควรรับมือกับ Crisis Management อย่างไร? ให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อเกิดวิกฤติหรือต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่คาดคิด องค์กรควรรับมืออย่างไรกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและพนักงาน


Crisis Management คืออะไร?

Crisis Management คือกระบวนการจัดการและแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการ์วิกฤติหรือเหตุไม่คาดฝันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหาย แก้ไขสถานการณ์เพื่อไม่ให้องค์กรหยุดชะงัก

การจัดการกับภาวะวิกฤตสามารถเกิดขึ้นได้กับหลากหลายสถานการณ์ได้มากมาย เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี วิกฤติทางการเงิน ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข หรือการเสื่อมเสียชื่อเสียง เป้าหมายของ Crisis Management คือการตอบสนองอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาแผนหรือกลยุทธ์เพื่อรับมือในอนาคต

Crisis Management มีขั้นตอนการทำงาน ดังต่อไปนี้

 1. การวางแผน : พัฒนากลยุทธ์หรือมาตรการในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 2. การเตรียมความพร้อม : จัดทำแผนฉุกเฉินและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วม เพื่อฝึกซ้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์วิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. การตอบสนอง : เมื่อมีเหตุการวิกฤติเกิดขึ้น ผู้มีส่วนร่วมสามารถดำเนินการและตอบสนองต่อปัญหา และประสานงานได้อย่างทันท่วงที

 4. การฟื้นฟู : ประเมินผลกระทบของวิกฤตและใช้กลยุทธฺเพื่อฟื้นฟูในระยะยาว

 5. การเรียนรู้ : วิเคราะห์การตอบสนองต่อวิกฤต เพื่อประเมินจุดแข็ง/จุดอ่อน และรวบรวมบทเรียนที่ได้รับเพื่อวางแผนรับมือในอนาคตต่อไป


Crisis Management ให้ประโยชน์อะไรกับองค์กร

 • ช่วยลดความเสียหาย เนื่องจากองค์กรมีแผนในการจัดการวิกฤติเป็นอย่างดี และพนักงานได้รับการฝึกฝนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้แบบไม่ชะงัก

 • ช่วยปกป้องชื่อเสียง เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน องค์กรสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีการสื่อสารที่ดี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถรักษาชื่อเสียงเอาไว้ได้

 • เพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน หากองค์กรสามารถรับมือกับวิกฤตได้ดี รักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานได้ จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและเพิ่มกำลังใจให้กับพนักงาน

 • เพิ่มความไว้วางใจของลูกค้า แสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณสามารถจัดการกับปัญหาทุกอย่างได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและคู่ค้า

 • สามารถหาแนวทางรับมือกับความเสี่ยงต่างๆได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรและพนักงานได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่น จากประสบการณ์จัดการกับวิกฤต องค์กรสามารถพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้ในอนาคตภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comments


bottom of page