top of page

Culture of Belonging แนวคิดในการทำงานที่แน่นแฟ้นแบบคนในครอบครัว

ที่นี่เราทำงานกับแบบครอบครัว คำพูดที่พนักงานใหม่มักจะได้ยินอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในบางองค์กรก็ใช้แนวคิดในลักษณะนี้อยู่เช่นกัน เรามาดูกันว่า Culture of Belonging นั้นส่งผลต่อการทำงานอย่างไร


Culture of Belonging คืออะไร?

Culture of Belonging เป็นวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อองค์กร ให้ความใส่ใจ ใกล้ชิด และอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่ตัดสินหรือกีดกัน

การสร้างวัฒนธรรมแบบ Culture of Belonging ผู้บริหารในองค์กรจะต้องจัดการกับปัญหาในเรื่องของอคติและการเลือกปฏิบัติ

ควรส่งเสริมและให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโต สนับสนุนความหลากหลาย และความเสมอภาค สร้างสิ่งแววดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับพนักงาน ให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร


Culture of Belonging สร้างได้อย่างไร?

 • องค์กรต้องมีความมุ่งมั่น

ผู้บริหารต้องมีเป้ามหมายและมีความมุ่งมั่นที่ชัดเจน ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยอาจมีนโยบาย หรือข้อกำหนดต่างๆเพื่อสนับสนุน

 • สร้างการรับรู้ให้กับพนักงาน

สร้างการรับรู้ให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของความหลายหลาย ความเสมอภาค และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร (DEI) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรมากขึ้น

 • จัดการกับปัญหา

จัดการกับปัญหาเรื่องความอคติและการเลือกปฏิบัติระหว่างพนักงานภายในองค์กร และพยายามหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ลง

 • เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันผ่านการทำงานเป็นทีม อาจสนับสนุนให้มีกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน

 • ให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร

ให้ความสำคัญและส่งเสริมคุณค่าของพนักงานที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร รับฟังความคิดเห็นและมุมมองที่หลายหลายของพนักงาน ให้พนักงานเห็นคุณค่าขององค์กร

 • ส่งเสริม DEI ในองค์กร

สนับสนุนความหลากหลายภายในองค์กร ความเสมอภาค และค่านิยมที่ดีภายในองค์กร ให้พนักงานตระหนักถึงความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเพศ หรือความสามารถ


Culture of Belonging มีประโยชน์อย่างไร?


 • พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น เข้าใจหน้าที่และบทบาทในการทำงานของตนเป็นอย่างดี

 • องค์กรดึงดูดพนักงานที่คุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรไว้มากขึ้น

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานได้มากยิ่งขึ้น

 • พนักงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ มีแนวคิดการทำงานใหม่ๆ และกล้าที่จะแบ่งปันความคิดเห็น

 • พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ช่วยให้มีกำลังใจในการทำงาน และทีการสภาพแวดล้อมเชิงบวกภายในองค์กรมากขึ้น

 • เพิ่มชื่อเสียงขององค์กร เพื่อดึงดูดลูกค้าหรือผู้สมัครที่มีความสามารถและสนใจจะร่วมงานด้วยภาพประกอบ : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


コメント


bottom of page