top of page

Hawthorne Effect เมื่อใส่ใจมากขึ้น พนักงานก็มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น

ทฤษฎี Hawthorne Effect มาจากการวิจัยพฤติกรรมและพบว่า เมื่อองค์กรใส่ใจพนักงานมากขึ้น พนักงานจะมีศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีกับองค์กรให้พัฒนาและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว


Hawthorne Effect คืออะไร?

Hawthorne Effect เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือประสิทธิภาพต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งงานวิจัยนี้ถูกตั้งชื่อตาม Hawthorne Works ซึ่งเป็นโรงงานองค์กรไฟฟ้าแห่งหนึ่ง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงาน และประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

โดยในระหว่างการทดลองพบว่าเมื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสว่าง เวลา และการพักนั้น ส่งผลต่อความกระตือรือร้นและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานที่มากขึ้น


ลักษณะของ Hawthorne Effect

  • การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เมื่อพนักงานได้รับความใส่ใจมากขึ้น พนักงานจะมีพฤติกรรมในการทำงานที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำงานอาจจะลดลงเมื่อพนักงานเริ่มชิน

  • มีแรงจูงใจในการทำงาน

เนื่องจาก Hawthorne Effect ถูกขับเคลื่อนด้วยด้วยแรงจูงในหรือความใส่ใจต่อพนักงานที่เพิ่มขึ้น และลดผลกระทบด้านลบในองค์กร

  • ทัศนคติการทำงานเปลี่ยนไป

เมื่อได้รับอิทธิพลจากความใส่ใจที่เกิดขึ้น พนักงานจะรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น


Hawthorne Effect ส่งผลดีต่อการทำงานของพนักงานอย่างไร?

  • ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

เมื่อคนงานได้รับความใส่ใจและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี จะมีแนวโน้มให้พนักงานให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการทำงานที่ดีมากขึ้น

  • พนักงานมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

เมื่อพวกเขารู้สึกถึงความใส่ใจและการให้ความสำคัญจากองค์กร พนักงานจะมีแรงจูงใจและทุ่มเทกับการทำงานของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้อัตราการลาออกจากองค์กรลดน้อยลง

  • มีการสื่อสารที่ดีมากขึ้น

เมื่อพนักงานรู้สึกสบายใจในการทำงานก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร และมีการสื่อสารที่ดีขึ้น รวมไปถึงประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม

  • สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้น

เมื่อองค์กรใส่ใจพนักงาน จะสามารถสังเกตุหรือค้นหาปัญหาในการทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งหากจัดการปัญหาได้เร็วก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ไวขึ้น


เป็นปกติที่เมื่อได้รับความใส่ใจ ผู้คนจะตอบสนองกับสิ่งนั้นด้วยการปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้น เพื่อตอบแทนเมื่อได้รับโอกาสนั้น แต่อย่างไรก็ตาม หากได้รับจนชินก็อาจจะเริ่มละเลยและเปลี่ยนแปลงไปได้ภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน
Comments


bottom of page