top of page

HRM และ HRD แตกต่างกันอย่างไร ไปดูกัน

เชื่อว่าหลายๆคน คงได้ยินและพอจะเข้าใจความหมายของคำว่า HRM กันมาบ้างแล้ว แต่คำว่า HRD หล่ะ เชื่อว่าคงอาจจะรู้จักน้อยกว่า HRM อย่างแน่นอน


ซึ่งวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสองคำนี้ และดูความแตกต่างกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรHRM คืออะไร

 • HRM หรือ Human Resource Management หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผน การกำหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติของประชากร โดยตั้งแต่เริ่มต้นถึงจนจบ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ องค์การต้องดูแลรักษาใช้งาน และให้ประโยชน์แก่ทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย คือก่อนเข้าทำงาน และหลังพ้นจากงาน เป็นภารกิจขององค์การนั่นเอง

หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HRM) ในสถานประกอบการ มีดังนี้

 1. กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HRM Strategy)

 2. วางแผนเกี่ยวกับกำลังคน หรือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ( HR Plainning)

 3. สรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งบุคคล ( Recuitment +Selection and Placement) ถือว่าเป็นกระบวนการจัดหาบุคคลเข้ามาในองค์การ ( Procurement)

 4. การฝึกอบรมและการพัฒนา ( Human Resource Training and Development)

 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ( Performance Appraisal)

 6. จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ ( Compensation , Benefit and Service)

 7. ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย ( Discipline)

 8. ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ( Safety and Health)

 9. ส่งเสริมเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ( Labour Relation)

 10. รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล การตรวจสอบ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์


HRD คืออะไร

 • HRD หรือ Human Resource Development หมายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเพิ่มพูนคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ฯลฯ ถ้าดูจากหน้าที่ของ HRM ดังข้อความข้างต้นแล้ว จะพบว่า HRD เป็นเพียงส่วนย่อยของ HRM เท่านั้น


HRM และ HRD มีความแตกต่างกันอย่างไร


และระหว่าง HRM กับ HRD นั้นหลายๆคนอาจจะมองว่ามีความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่เอาจริงแล้วยังมีจุดที่มีความแตกต่างกันอยู่ ดังนี้

 • HRM เปรียบเสมือนหน่วยงานแรกที่พนักงานจะเข้าหาเมื่อมีคำถามหรือปัญหาใดๆ บางครั้งอาจจะก่อนหัวหน้างานโดยตรงเลยด้วยซ้ำ HRM จึงควรรู้จักพนักงานที่ตนดูแลเป็นอย่างดี และสามารถเป็นที่พึ่งเผื่อให้พนักงานที่เข้าหาได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องวางตัวเป็นมืออาชีพในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานเกรงใจด้วยเช่นกัน ในบางองค์กรที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก นอกจากงานทั่วไปของ HRM แล้วจึงอาจมีการรับผิดชอบงานในขอบเขต HR อื่นๆเช่น การฝึกอบรม (HRD)ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Compensation Management: CM) หรือแม้แต่งานธุรการ(Admin) ต่างๆบ้าง

 • HRD มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร รับผิดชอบในการจัดหาหลักสูตรอบรมต่างๆ กำหนดกลยุทธ์ และการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์ขององค์กรของตน รวมถึงตอบสนองความต้องการของคน บุคลากร เพื่อที่จะได้พัฒนาความสามารถ และประสิทธิภาพการทำงาน สร้างผลลัพท์ที่ดีในแต่ละแผนกมากยิ่งขึ้น ขอบเขตของ HRD เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมขนาดเล็กที่ดำเนินการได้เอง เช่น การปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ หัวข้อการฝึกอบรมประจำเดือน ไปจนถึงการฝึกอบรมที่มีความซับซ้อน หรืออาจต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ที่ปรึกษา หรือ วิทยากร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้ามาอบรม เป็นต้น


และนี่ก็คือความหมายและความแตกต่างระหว่าง HRM และ HRD ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเกร็ดความรู้ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อย


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน


Comments


bottom of page