top of page

Performance Management คืออะไร และมีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร


ในการทำงานสิ่งที่หลายๆองค์กรต้องจัดการนั่นคือการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือ Performance Management ซึ่งพนักงานจะถูกประเมินการทำงานและกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างเป็นระบบ


Performance Management System คือระบบการบริหารการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยพนักงานจะต้องมีเป้าหมายในการทำงานและถูกประเมิณการทำงานโดยหัวหน้างานหรือผู้จัดการ


Performance Management ประกอบด้วยอะไรบ้าง?


ตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Goal Setting)

การสร้างข้อตกลงหรือกำหนดเป้าหมายในการทำงานของพนักงานแต่ละบุคคลตามดำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมายอาจทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น


 • Job Description Goals คือ การสร้างเป้าหมายตามลักษณะและตำแหน่งานที่ได้รับมอบหมาย

 • Project Goals คือ การสร้างเป้าหมายโปรเจคการทำงาน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละโปรเจค หรือตามระยะเวลา

 • Stretch Goals คือ การสร้างเป้าหมายตามงานที่ท้าทายต่อตัวพนักงานเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆเพิ่มเติม


ประเมินความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring)

ในระหว่างการปฏิบัติงานอาจมีการประเมินความคืบหน้าในการทำงาน ซึ่งในระหว่างการทำงานพนักงานอาจมีข้อสงสัย มีไอเดีย หรือเกิดปัญหาในการทำงาน ในขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้บริหารรับทราบและหาแนวทางรับมือได้ทันท่วงที


 • รับทราบผลการทำงาน (Feedback) ของพนักงานเพื่อพัฒนาการทำงาน และแนวทางกาแก้ไขกรณีเกิดปัญหาในการทำงาน

 • สอนงานให้กับพนักงาน (Coaching) หากพนักงานยังไม่เข้าใจงาน หรือต้องพัฒนาทักษะบางอย่าง หัวหน้างานก็อาจจะต้องเทรนงานให้กับพนักงาน

 • วางแผนและปรับรูปแบบการทำงานตามเป้าหมาย ทบทวนงานเพื่อให้งานเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ


ทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Performance Review)

เมื่อจบงานหรือโปรเจคที่ทำเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมีการวัดผลการทำงานของพนักงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งส่วนนี้จะสะท้อนถึงการจัดการงานของพนักงาน และประสิทธิภาพของงานที่ออกมา


 • เปิดใจรับฟังในทุกๆ เมื่อพนักงานต้องอธิบายการทำงานหรือต้องสรุปลการทำงานให้ทราบ

 • ให้ข้อเสนอแนะในการทำงานกับพนักงานอย่างมีคุณภาพ หากมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็สามารถให้เป็นคำแนะนำเพื่อให้พนักงานปรับปรุงในจุดนี้

 • นำผลลัพธ์มาจัดการวางแผน และปรับปรุงการทำงานในครั้งถัดไปให้ดียิ่งขึ้น


ประโยชน์ของ Performance Management


 • ช่วยให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานมีการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร เนื่องจากมีการพูดคุยกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ

 • ประสิทธิภาพและผลงานในการทำงานดีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการติดตามผลและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันได้เป็นอย่างดี

 • พนักงานรู้สึกอุ่นใจ เพราะสามารถปรึกษาหารือ และเรียนรู้การทำงานจากหัวหน้างานได้อย่างเต็มที่อย่างและไม่กดดัน

 • พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน และรู้สึกอยากจะพัฒนาทักษะการทำงานให้ดียิ่งขึ้น


ภาพประกอบ : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


หากสนใจ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อติดต่อเราพร้อมรับสิทธิทดลองฟรี 14 วัน
Comments


bottom of page