top of page

Soft Skills อะไรบ้าง? ที่คนรุ่นใหม่ควรมีในยุคปัจจุบัน

Soft Skills คือทักษะทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานที่ทุกคนควรมี

ในยุคปัจจุบันที่มีการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ดังนั้น การมี Soft Skills บางอย่าง ที่ตอบโจทย์กับการทำงานแบบดิจิทัลได้ด้วยนั้น ก็สามาถเปิดโอกาสให้คุณทำงานได้ง่ายมากขึ้น


Soft Skills ที่ควรมีในปัจจุบันคืออะไรบ้าง?


ทักษะด้านการสื่อสาร (Comunication)

การสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องรู้จักสื่อสาร หรือประสานงานกับคนอื่นๆให้เกิดความเข้าใจ และดำเนินการต่อได้อย่างถูกต้อง


ทักษะด้านการปรับตัว (Adaptability)

ไม่เพียงแต่เฉพาะการปรับตัวเพื่อเข้าร่วมสังคมเท่านั้น รวมไปถึงการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบันด้วย


ทักษะด้านบริหารจัดการเวลา (Time Management)

หากคุณเป็นคนที่ทักษะบริหารจัดการเวลาได้ดี นั่นหมายถึงคุณก็สามารถจัดการกับการทำงาน และชีวิตส่วนตัวของคุณได้ด้วย ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต


ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Teamwork and Collaboration)

เมื่อต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆภายในทีม การทำงานเป็น Teamwork ได้จึงเป็นทักษะที่ควรมี เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพ ทุกคนภายในทีมจึงต้องทำงานร่วมกับอย่างเป็นระบบให้ได้


ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในวงการศิลปะเท่านั้นจึงจะสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้ เพราะจริงๆแล้วเราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย


ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (Analytic and Critical Thinking)

ทักษะพื้นฐานในการทำงาน คือ การคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ รวมถึงการหาเหตุผลเมื่อดรารับข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งมา ซึ่งก่อนที่จะนำไปใช้ต้องเกิดกระบวนการนี้ขึ้นก่อน


ทักษะด้านการมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)

การมีทัศนคติเชิงบวก ช่วยให้เราสามารถจัดการกับความคิดต่างๆได้ โดยเฉพาะความคิดในแง่ลบ หรือมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตที่ดี ทัศนคติเหล่านั้นสามารถส่งผลกับคนรอบข้างได้


ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)

ในทุกการทำงานมักจะมีปัญหาต่างๆเข้ามามากมาย ดังนั้น เราจึงต้องพร้อมรับมือและจัดการกับสถานการณ์ต่างๆให้ได้ เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นเราจะสามารถจัดการปัญหาได้ดีขึ้น


ทักษะด้านการตัดสินใจ (Decision Making)

เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์เร่งด่วนที่ต้องจัดการ เราสามารถติดสินใจและแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด เพื่อให้สามาถดำเนินงานอื่นๆต่อไปได้


ทักษะด้านการโน้มน้าวและต่อรอง (Negotiation and Persuasion)

สำหรับงานบางประเภท เช่น พนักงานขาย จำเป็นต้องมีทักษะนี้ เพื่อดึงดูดใจหรือทำให้ผู้คนสนใจและใช้สินค้าหรือบริการของเรา หรืออาจจะนำมาใช้ในการทำงานด้านอื่นๆที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันได้ด้วย


ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

แม้จะทำงานเก่งแค่ไหน แต่หากใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแล้วก็อาจพังได้ง่ายๆ ดังนั้น การจัดการอารมณ์ของตัวเอง จึงเป็นทักษะที่จำเป็นมากในยุคปัจจุบัน


ทักษะด้านการใฝ่เรียนรู้ (Curiosity and Lifelong Learning)

การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น การค้นคว้าและหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ทำให้คุณได้เปิดโลกและนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อีกมากมายภาพประกอบจาก : Freepik
 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟน


Comments


bottom of page