top of page

Team Building คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร


 

สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมย่อมส่งผลดีต่อองค์กรอยู่แล้ว ซึ่งหากทีมมีขนาดใหญ่และให้ความร่วมมือกันมากแค่ไหน ก็จะช่วยทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับคำว่า Team Building ว่าหมายถึงอะไร และมีประโยชน์ในการทำงานร่วมกันอย่างไรTeam Building คืออะไร

  • Team Building หรือ การสร้างทีมสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการที่ทำให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทั้งในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์ร่วมกันทั้งกลุ่ม ซึ่งจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง


ลักษณะของ Team Building ควรเป็นอย่างไร

  1. สร้างเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน การสร้างทีมสัมพันธ์นี้ก็คือการต้องสามารถมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน การมีเป้าหมายที่เป็นจุดเดียวกันนี้ก็เพื่อทำให้ทุกคนเห็นทิศทางของตนและขององค์กรที่ชัดเจน รวมถึงขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร และแสดงความคิดเห็น การสื่อสารผิดพลาด หรือสื่อสารไม่ตรงกัน มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายได้มาก ดังนั้นกิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์ที่ดีมักจะฝึกทักษะในการสื่อสารไปในตัว ตั้งแต่เนื้อหาที่สื่อสารตลอดจนวิธีสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

  3. ฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหา การทำกิจกรรมควรฝึกฝนการทำงานในระบบทีมและเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกัน และเมื่อเกิดความสามัคคีขึ้นก็ย่อมทำให้การทำงานนั้นเกิดประสิทธิภาพและสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้นั่นเอง

  4. ฝึกความสามัคคี และประนีประนอมร่วมกัน ทักษะหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อพนักงานในองค์กรนั้นก็คือทักษะในการแก้ปัญหานั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การแก้ปัญหาส่วนบุคคล และการแก้ป้ญหาระบบทีม ก็มีส่วนทำให้องค์กรผ่านพ้นอุปสรรคและวิกฤตไปได้ประโยชน์ของ Team Building

  1. ทำให้ทุกคนในองค์กรรู้จักทำงานร่วมกันเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

  2. ทำให้คนในองค์กรมีความมัคคี และเคารพกันมากยิ่งขึ้น

  3. ทำให้สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

  4. ทำให้คนในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

  5. ทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้

จะเห็นได้ว่าการสร้างทีมสัมพันธ์ (Team Building) เป็นสิ่งที่องค์กรควรนำมาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมมือกัน สร้างเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนร่วมกันทำให้เกิดความสำเร็จได้นั่นเอง


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟนComments


bottom of page