top of page

Training & Learning คืออะไร? และแตกต่างกันอย่างไร?

หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า Training & Learning กันมาจนคุ้นหู แต่อาจจะยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของสองคำนี้ ว่าหมายถึงอะไรแต่มีความแตกต่างกันอย่างไร สำหรับวันนี้เราจะพาไปไขข้อสงสัยนี้กันTraining & Learning หมายถึงอะไรความหมายของคำว่า Training

  • Training (การอบรม) หมายถึง วิธีหรือกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อหาทางให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือทัศนคติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและความชานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา และเพิ่มผลผลิตและให้เกิดผลสำเร็จต่อเป้าหมายขององค์กรความหมายของคำว่า Learning

  • Learning (การเรียนรู้) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร เกิดจากการ กระทำซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้รับความชำนาญเพิ่มมากขึ้นหรือมีความรู้เพิ่มขึ้น และความสามารถมากยิ่งขึ้น


Training & Learning แตกต่างกันอย่างไร

  • สำหรับการฝึกอบรมนั้น จะเป็นการมุ่งเน้นไปที่ การให้ความรู้โดยมีวิทยากรเข้ามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ละเอียดและเชิงลึกมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับการเรียนรู้นั้น จะเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการเรียนจากการปฏิบัติ จากการปฏิบัติสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติและนำไปสู่การปฏิบัติใหม่ หมุนเวียนไม่รู้จบ สามารถเรียนรู้ได้ไม่มีจำกัด และความแตกต่างอีกจุดเลยก็คือ การฝึกอบรมนั้น มีลักษณะเป็นการนั่งฟังบรรยายเป็นครอส หรือมีการเดินทางไปดูงานบ้าง แต่สำหรับการเรียนรู้ เป็นการฝึกฝนและเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานตามปกติ


และนี่ก็คือความหมายและความแต่งต่างของคำว่า Training & Learning หวังว่าทุกจะเข้าใจ และได้รู้จักคำนี้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้


ขอบคุณภาพประกอบ : Freepick

 

Flare Dash แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และติดตามเส้นทางด้วย GPS ผ่านสมาร์ทโฟนbottom of page